Business2Business (B2B) 

Region Stavanger har opplevd økende nasjonal og internasjonal interesse for regionen innen de fleste segmentene som selskapet jobber med. Økt interesse, forventinger fra samarbeidspartnere og økende aktivitet skaper både muligheter og synlighet for regionen. Vi har notert økende interesse innen Business2business (B2B) satsingen innen cruiseturisme, MICE (Meeting, Incentive, Congresses, Exhibitions), Arrangementsturisme og innen Ferie- og fritidssegmentet.

B2B-satsingen gjennomførte en rekke markedsaktiviteter gjennom hele 2023 med en felles markedsplan for 2023. Se samlet markedsplan 2023 her. (kommer)

Denne økende etterspørselen krever optimalisering av ressurser, tett samarbeid innad i teamet og tydelig prioritering. B2B-satsingene ble derfor i løpet av 2023 samlet i ett felles B2B-team for å øke dialog, samarbeid og tettere tverrfaglig samarbeid i organisasjonen, i tillegg til økt fleksibilitet rundt budsjettpostene. Teamet jobbet også tett med kommunikasjon for å ta i bruk den nye profilen Edge of Norway for alle fagområdene, og utvikling av nytt markedsmateriell. Dette arbeidet videreføres inn i 2023, med nye felles markedstiltak for B2B-teamet.

Arrangementsturisme 2023

Pushing the Edge - med beina på jorden og hodet i himmelen

Arrangementsturisme er et av satsingsområdene til Region Stavanger, og omfatter arbeidet med å få idretts- og kulturarrangementer til Stavanger-regionen. Satsningen er forankret og vedtatt i Region Stavangers reviderte forretningsplan for 2013–2018, og det ble i 2020 arbeidet med en ny, oppdatert arrangementsstrategi gjeldende for 2021-2030. Satsingen er de siste årene sterkt profesjonalisert og det er knyttet stor prestisje i å vinne frem i en søknadsprosess om et arrangement. Prosessene er i større grad mer komplekse og omfattende, og fokuset er endret mot å prøve å bruke dem som verktøy for å oppnå langt større samfunnsmessige synergier. Strategien for Stavanger-regionen, som den nasjonale, setter fokus på innovasjon og bærekraft, og påvirker både planlegging, gjennomføring og oppfølging av arrangementene. Dette endrede fokus mot også de mer «softe» synergiene krever en annen rapportering på de mer ikke-økonomiske ringvirkningene enn tidligere. De siste årene har en stilling vært knyttet til satsingen, mens det for fra og med siste halvår 2022 og hele 2023 har det vært to personer som jobber med idrett- og kulturarrangementer.

Folkemengde som hører på konsert utendørs

Landstreffet i Stavanger. Foto: Landstreffet

Globale utfordringer

Satsingen globalt på arrangement og internasjonale mesterskap var preget av den politiske situasjonen rundt Russlands krig mot Ukraina. Den politiske situasjonen og beslutningene globalt gjorde og fortsatt gjør, at internasjonale mesterskapsarrangører må velge vertsnasjoner med omhu for å sikre at alle nasjoner trygt kan delta, og situasjonen har skapt et noe kaotisk bilde over tildelinger, kriterier og langsiktighet. Flere arrangører på let etter vertsbyer skapte også muligheter, men korte frister rundt både planlegging og finansiering gjorde at man konsentrerte seg om de mest aktuelle casene for regionen, og som var i tråd med regionens strategiske handlingsplan. Nasjonalt satte departementet et tydelig signal ved at arrangement som søkte offentlig finansiering fra Kulturdepartementet (KUD) ville ikke få støtte dersom mesterskapet tillot russisk deltakelse. Mot slutten av 2023 skapte dette noen utfordringer da enkelte internasjonale idrettsforbund endret sitt ståsted og etter hvert tillot russisk deltakelse i sine mesterskap. Økende strømpriser og kostnader generelt setter også press på finansiering av arrangement og man må ha en tydelig tilnærming på hvilke arrangement som er strategiske for regionen og tydelige mål for prosessen.

Det er også økende fokus på rapportering av ikke-økonomiske ringvirkninger. Region Stavanger legger inn rapportering i SuperOffice, men det er behov for en bedre felles struktur. Nasjonalt jobbes det med en arrangementskalkulator som tar for seg både de økonomiske ringvirkningene og de ikke-økonomiske. Det er også økt fokus på bærekraft, og gode tiltak er en forutsetning for å være konkurransedyktige i den globale konkurransen. For mange arrangementer er ofte sosial bærekraft inkludert i prosessen, og Region Stavanger kan bidra til økt fokus på elementer som dette tidlig i planleggingsprosessen. Dette er ikke lenger et fortrinn, men et must.

Store arrangementer og høy aktivitet lokalt

Etter et urolig 2022 med forholdsvis kaotiske søknadsprosesser internasjonalt og etterslep av tildelinger av mesterskap med korte tidsfrister, begynte 2023 å ligne et noenlunde normalår.

Mulighetene som bød seg hadde dog fortsatt ofte korte frister og utfordrer generelt både det kommunale og politiske systemet, men man klarte sammen å finne gode løsninger for de rette casene. En økende trend internasjonalt er det økende fokuset på kunstig intelligens innen medieproduksjon under arrangement og flere internasjonale forbund kobler flere av sine mesterskap mot samlede konsepter som World Master Games, European Championships med andre.

Oppsummeringsvis viste 2023 stor aktivitet og mange konkrete caser ble jobbet frem. Flere setter fokus på reiseliv og anerkjenner dets synergier, og arrangementsturisme var i vinden som aldri før. Satsingen profesjonaliseres internasjonalt, konkurransen blir tøffere, men vi opplever også økt fokus og økt antall forespørsler både vedrørende foredrag og ønsker om samarbeid. Region Stavanger har gode verktøy til database og prosjektstyring og får gode tilbakemeldinger på utforming av søknadene. Vi er heldige som har enormt aktive og engasjerte idrett -og kulturmiljøer, og enda flere caser er under utvikling.

Hyller VM-festen i Stavanger: – Perfekt

Landslagssjef Thorir Hergeirsson skryter av Stavanger som arrangør-by og gir byen en karakter mellom 9 og 10 på en skala fra 1–10.

–Det har vært fantastisk bra. Hallen, fasilitetene og publikum topper det hele. Det er skikkelig, skikkelig bra, sier han til Stavanger Aftenblad etter siste kamp i kvalik-rundene i Stavanger under VM 2023.

Økt satsing nasjonalt - Ny mentorordning introdusert

Norges nasjonale satsing på Arrangementsturisme er representert ved Innovasjon Norge og de største byene i tett samarbeid med Norges Idrettsforbund og Særforbundene, som selger og markedsfører Norge som vertsnasjon på møteplasser internasjonalt. Disse aktørene utgjør en nasjonal ressursgruppe for arrangement, og dette samarbeidet ble forsterket ved at Innovasjon Norge i 2022 inngikk skriftlig samarbeidsavtale med destinasjonsselskapene for å formalisere samarbeidet.  
Ressursgruppen har de siste årene koordinert salgsarbeidet for Norge vedrørende deltakelse på møteplasser internasjonalt, og det er mye som har kommet på plass parallelt. Ny, nasjonal arrangementsstrategi, en nasjonal pilot og støtteordning for EM-og VM-prosesser for idrettsarrangement (Kulturdepartementet), samt et nasjonalt ressurssenter. Det siste tiltaket som ble innført i 2023 er en ny mentorordning spesifikt rettet mot arrangementsturisme. Region Stavanger søkte og leder for arrangement ble valgt ut til å delta som mentor i programmet, ut av totalt 35 mentorer nasjonalt.  

Illustrasjon arrangementsturisme

Innsalg av arrangementer – stor verdiskapning og høy aktivitet, tross global usikkerhet og krig

Den globale kalenderen gjør at det fortsatt er et noe uoversiktlig bilde over arrangementer for de kommende årene. Fra å være preget av pandemi og forskyvning av mesterskap de siste årene, er usikkerheten nå knyttet mot krig med Russlands invasjon av Ukraina og Israels invasjon av Gaza. Idretten er i økende grad preget av politikk, og arbeidet med å selge inn Norge som vertsnasjon må forholde seg til departementets nye standpunkt om at arrangement med russisk deltakelse ikke vil motta offentlig støtte.

Konkurransebildet er også i økende grad preget av at enkelte deler av verden bruker enorme ressurser på å hente inn prestisjetunge arrangementer, som nasjoner i Midtøsten og Asia. Dette setter et økende press på finansiering fra vertsnasjon/-og by, noe som ikke helt samstemmer med de norske verdiene om at kostnader skal være koblet mot reelle arrangørkostnader, og ikke «kjøp» av mesterskap.

Dette urolige bildet gir også muligheter da enkelte vertsbyer og land må trekke seg som arrangør av ulike årsaker. Norge anses globalt som en liten, dog strukturert og stabil vertsnasjon, og spesielt Norges sterke profil på bærekraft trekkes frem, da spesielt likestilling, mangfold og sosial bærekraft. Gjennom 2023 har det vært høy aktivitet innen satsingen og vi har jobbet frem mange konkrete caser, hvorav kun noen få ble bekreftet i 2023. Resten ble videreført for videre arbeid i 2024. Samlet siden 2016 har en stilling generert nye arrangementer til regionen til en økonomisk verdiskapning på over 616 millioner kroner, og da er det flere arrangementer man ikke har fått beregnet verdiskapning på som også kommer i tillegg. Av disse er oppunder 30 millioner kr. i økonomisk verdiskapning bekreftet i løpet av 2023, og det til tross for at to av arrangementene ennå ikke er verdiestimert. Sammen med Kongress-satsingen har Region Stavanger generert arrangement og konferanser for en estimert verdiskapning for oppunder 1,2 milliarder kr. med en pipeline på henholdsvis vel 500 mill. kr for hvert av fagområdene.

Gruppe mennesker

EM sittevolleyball norsk delegasjon signering EM i Italia 
Region Stavanger/KFUM/Norges Volleyballforbund/Paravolley Europe
Foto: Region Stavanger
 • EM i sittevolleyball ble bekreftet til Norge og Stavanger. KFUM Volleyball er arrangør på vegne av volleymiljøet lokalt, sammen med Norges Volleyballforbund, som er offisiell søker og arrangør. Mesterskapet ble bekreftet ved signering av avtalen under EM i Italia 2023 av Paravolley Europe, Norges Volleyballforbund og KFUM. Region Stavanger har fasilitert KFUM de siste år fra mobilisering, søknadsprosess, delegasjonsreisen og siteinspection, samt deltar i en rådgivende rolle i organisasjonskomiteen. 
 • NM Friidrett og U20 & U23 – Sandnes IL er en erfaren arrangør og arrangerer regelmessig store mesterskap, samt en rekke mindre arrangementer gjennom året. Samarbeider mot Sandnes Il er koblet mot deres internasjonale satsing og finne passende internasjonale mesterskap for klubben og forbundet.
 • SpillExpo 2023 – ble bekreftet i 2022 men mye arbeid ble levert i 2023 frem mot gjennomføringen, både i form av planlegging i samarbeid med Stavanger kommune og Nordic Esports. SpillExpo er Norges største spillmesse, med store konkurranseelementer som finaler i Telia-ligaen mm. SpillExpo ble lagt til Stavanger-regionen som en første gang utenom deres årlige arrangement på Lillestrøm, med mål om regelmessig tilstedeværelse. Norges Expo Event AS opprettet et eget datterselskap i regionen SpillExpo Stavanger i samarbeid med Eventi AS.
 • Tall Ships Races Stavanger 2026 – Region Stavanger søkte i samarbeid med Stavanger kommune til Sail Training International om Tall Ships Races 2026. Stavanger har vært arrangør av arrangementet flere ganger både i 2011, 2018 og nå bekreftet 2026. Alene står TSR Stavanger for en økonomisk verdiskapning for 23 millioner kroner, basert på en verdispaningsrapport foretatt av PwC i TSR Stavanger 2018. Estimert 2 200 tilreisende og vel 450 000 totalt besøkende av folkefesten de dagene arrangementet varer.  
 • Bridge par NM 2023 – regionen har et stort bridgemiljø som søkte om NM i 2023.
 • Caser i arbeid: Vi har løpende en rekke caser i arbeid, hvorav under halvparten av dem utgjør en potensiell økonomisk verdiskapning til over 500 millioner kroner, mens resten gjenstår å verdisette grunnet manglende informasjon vedrørende overnattingsbehov, antall tilreisende, forbruk for det aktuelle arrangementet med mer (informasjon som gjerne kommer senere i innsalgsprosessen). Enkelte caser å nevne kan være VM Xtrial, VM Curling, Navy Race, SpillExpo 2025, Bocuse d’Or/Årets Kokk, Drone Champions League fysisk, FaceOff med flere.
 • Tapte/caser til omkamp: Region Stavanger søkte i samarbeid med en rekke lokale partnere om Bocuse d’or – EM i Kokkekunst 2024. Etter en lengre prosess ble mesterskapet tildelt Trondheim for 2024. Et godt arbeid ble lagt ned av alle parter, og tilbakemeldingen på søknaden var god. Omkamp for et senere år vurderes.

Digitalisering

Situasjonen med økende bruk av digitale møteplasser og reiserestriksjoner har tvunget frem et sterkere fokus på digitalisering av både salgsarbeidet og verktøyene. Region Stavanger leder derfor et digitaliseringsprosjekt hvor de største idrettsarenaene og konferansefasilitetene 3D-skannes for lettere å kunne vise frem mulighetene digitalt allerede tidlig i salgsprosessen mot internasjonale kunder. Prosjektet er støttet av Stavanger kommune og man har tatt for seg arenaene på Siddis Center (også kjent som Forum-området) som en pilot i første omgang. Arbeidet ble påbegynt i 2021, men videreført inn i 2022 da enkelte deler av området ikke var klart til skanning grunnet pandemitiltak som vaksinering, legevakt med mer. Ferdigstilt med detaljer og publisering i 2023, og kommersialisering vil bli videreført for 2024.

Visningsturer/site-inspections og bransjetreff

 • Region Stavanger bidro med foredrag og innlegg ved en rekke ulike seminarer og samlinger i løpet av året 2023, blant annet for lokale hotelldirektører i hotellgruppen, lokale samarbeidspartnere, kommuner, samt underviste i destinasjonsarbeidet om arrangementsturisme i studiet Event Management til Norsk Hotellhøyskole på UiS. Region Stavanger deltok også som jurymedlem i studentenes Masteroppgaver i en rådgivende rolle.
 • Region Stavanger deltok på nettverksmøter med Innovasjon Norge og de andre vertsbyene i den nasjonale ressursgruppen for arrangementsturisme. En del av møtene foregikk på Teams, mens noen samlet nettverket fysisk hos Innovasjon Norge i Oslo. Partnerne i ressursgruppen for satsingen Arrangementsturisme i Innovasjon Norge er Region Stavanger, Visit Oslo, Oslofjord Convention Center, Trøndelag fylkeskommune, Bergen Reiselivslag, Visit Lillehammer, Møtebyen Kristiansand samt enkelte andre aktører.
 • Site-inspection Navy Race: Region Stavanger organiserte visning av flere mulige lokasjoner i regionen for arrangøren og kartlegging av andre aktører i samme segment i regionen.
 • Site-inspection Spill Expo: brorparten av lokasjonsarbeidet ble gjort i 2022, men det ble flere treff for presselanseringer frem mot SpillExpo 2023 med arrangør Norges Expo Events AS og profiler som Amalie Snøløs.
 • Site-inspection VM X-trial – Rettighetshaver til VM X-trial Esdeux v/Bernard Estripeau og Norges Motorsportforbund var på besøk på en site-inspection vi organiserte i samarbeid med Riska Motorsykkelklubb.
 • Organisasjonskomiteer og rådgivende arbeid: Region Stavanger har hatt en rådgivende rolle i organisasjonskomiteer koblet mot mesterskap som VM X-trial, EM sittevolleyball, SpillExpo, og NM-veka. I tillegg har man hatt møter koblet mot arrangementer som byjubileet Stavanger2025, innspill til Stavanger kommunes temaplan for arrangement, EnergiStafetten, samt deltok på Landstreff Stavangers samling under Russetreffet.
 • Region Stavanger var en av initiativtakerne til, og styremedlem av foreningen Nordic Esports. Esport-satsingen lokalt er stor, og arbeidet med arrangement innen esport er koblet mot Nordic Esports, hvorav Region Stavanger bringer de globale mulighetene til bordet. Drift av foreningen er for inneværende periode tildelt haven Esport i samarbeid med styret og styreleder Sig Finnesand.
 • Fagdag Arrangement - Innovasjon Norge arrangerte en fagdag og samling for de nasjonale forbundene og samarbeidspartnere på Ullevål Stadion, og destinasjonene hadde minglebord for lett å kunne komme i kontakt med representantene til stede. Flere aktuelle caser i kjølvannet av denne samlingen, samt en god kompetansearena for alle inviterte. Region Stavanger deltok både fysisk og digitalt.
 • Arendalsuka – i samarbeid med Innovasjon Norge og en del av norske partnerne på satsingen Arrangement og Kongress deltok Region Stavanger på Arendalsuka. Innovasjon Norge arrangerte i samarbeid med Norges Idrettsforbund seminar om Arrangements-Norge og mange gode faginnlegg og caser ble presentert.
 • Region Stavanger har en strategisk samarbeidsavtale med Rogaland Idrettskrets, og hadde regelmessige møter med idrettskretsen, spesielt tilknyttet arbeidet med utformingen av søknaden om NM-veka og Idrettsgalla.
 • Næringsforeningen i Stavanger-regionen – vi deltok på enkelte strategiske samlinger til Næringsforeningen for både å utvide og opprettholde nettverket til B2B-teamet og øke porteføljen av potensielle ambassadører.

En gruppe mennesker poserer under Arendalsuka

Arendalsuka. Foto: Region Stavanger

Internasjonalt salg, samarbeid og møteplasser

2023 bar preg av den globale, ustabile situasjonen med krig, økende kostnadsbilde og politisk uro. De fleste globale møteplasser var dog tilbake, bortsett fra SportAccord. Høsten 2023 deltok vi i samarbeid med innovasjon Norge og nasjonale bransjekolleger på følgende:

 • The International Sports Convention, London: Region Stavanger deltok for første gang på denne møteplassen. En årlig, internasjonal møteplass med fokus på esport, fotball og kommersielle aktører. Nyttig å teste nye møteplasser for å utvide nettverket og mulighetene.
 • Major Events International Hosts & Federations Summit, Lausanne: her deltok Region Stavanger, med Innovasjon Norge, Lillehammer og Oslofjord av de norske aktørene. Møteplassen er "hands-on" og tilrettelegger for møter mellom destinasjoner og forbund. Region Stavanger presenterte casen Drone Champions League Grand Finale Stavanger sammen med DCL, samt hadde en "destination presentation". Vi fikk mange gode kontakter og leads tilbake, og vi fikk mye gode tilbakemeldinger takket være synligheten i programmet. Region Stavanger var sammen med Innovasjon vertskap for en middag sammen med ECA-samarbeidspartner Lausanne og ble godt kjent med 15 internasjonale kunder og samarbeidspartnere den kvelden.

En mann og dame presenterer på en scene

Foto: Region Stavanger
 • Smart City and Sport Summit, Paris: en viktig møteplass for internasjonale forbund, IOC, destinasjoner og samarbeidspartnere. Dette var spesielt viktig i den særskilte politiske situasjonen med situasjonen i Ukraina for å holde oss oppdatert på de skiftende vilkårene rundt dette globalt, møte internasjonale forbund og samarbeidspartnere. Spesielt fokus var rettet mot Paris2024, de kommende Olympiske Lekene i Paris sommeren 2024.
 • International Association for Event Hosts – nettverksmøte av de største vertsbyene som satser på arrangement var samlet under Smart City & Sport Summit i Paris. Region Stavanger ble medlem av organisasjonen høsten 2023.  
 • Host City, Glasgow: Host City er en årlig møteplass hvor internasjonale forbund, vertsbyer, leverandører og andre partnere innen og rundt arrangementer møtes. Faglige innlegg og debatter, samt en mindre utstilling. Flere gode prosesser har startet her, blant annet dialogen med Drone Champions League med flere. 

Arrangementsturisme gir flere konferanser

Satsingen på arrangementsturisme gir også en indirekte synergi ved at økende antall nasjonale idrettsting og seminarer legges til regionen. Når mesterskap legges hit, benytter enkelte forbund anledningen til å holde sitt idrettsting i forkant eller i tilknytning til mesterskapet. Vi ser spesielt at arrangementer som Idrettsgalla og NM-veka har trukket de nasjonale særforbundene til regionen og bidratt til en økning av deres nasjonale ting til regionen. Ved søknader om internasjonale arrangement oppfordrer vi alltid å søke om generalforsamling, møter og konferanser samtidig for å optimalisere synergiene rundt arrangementene.

Regionalt kompetansesenter innen Arrangementsturisme

Som Innovasjon Norge er det nasjonale kompetansesenteret innen Arrangementsturisme, er Region Stavanger det regionale kompetansesenter for denne satsingen. Som partner i den nasjonale satsingen har man over mange år utviklet en bred kompetanse og et viktig nettverk både nasjonalt og internasjonalt. Sammen med de lokale samarbeidspartnerne og leverandørene, er Region Stavanger den eneste overordnede nøytrale fasilitator innen satsingen på vegne av sine 14 kommuner og vel 200 medlemsbedrifter.

Region Stavanger Event Forum

Event Forum er Region Stavangers samlinger for arrangører og samarbeidspartnere med fokus på kompetanseheving og deling av erfaringer på tvers av de ulike miljøene. Noen er profesjonelle arrangører med årlige arrangement, andre skal arrangere for første gang. Uavhengig av om det gjelder et idrettsarrangement, en konsert eller en festival så er ofte prosjektledelsen og problematikken ganske lik. I 2023 arrangerte vi følgende samlinger:

 • Event Forum Utopia – samling med faglige innlegg og sosial mingling med regionens arrangører innen idrett og kultur og Region Stavangers ambassadører i samarbeid med Utopia og Stavanger konserthus. Hele 25 arrangører, ambassadører og samarbeidspartnere deltok hvor vi fikk et godt innblikk av lokasjonen Bjergsted og Utopia, Stavanger Konserthus nyoppussede Spiseriet, Innovasjon Norge presenterte den nye mentorordning og nasjonal status, samt en rekke andre faglige innslag.
 • Event Forum Håndball-VM Kvinner 2023: vi arrangerte en samling og "Behind the Scene"-runde på DnB Arena i samarbeid med Norges Håndballforbund med generalsekretær Erik Langerud, Norges Håndballforbund avd. Sørvest, og DnB Arena. Generalsekretæren delte ærlig rundt deres visjoner om kommende mesterskap, og Event Forum ble avsluttet med middag og VM-kamper.  

Event Forum Utopia omvisning

Event Forum Utopia

Tett samarbeid med Rogaland Idrettskrets om Idrettsturisme

Region Stavanger har siden 2015 hatt en strategisk samarbeidsavtale med Rogaland Idrettskrets. Gjennom innsalget av både Idrettsgalla 2019 og NM-Veka 2018 & 2019 er dette blitt et tett samarbeid som gir resultater. Begge parter fasiliterer for hverandre gjennom hverandres nettverk, ser muligheter for regionen og ønsker de beste rammevilkår for idretten og satsingen på arrangementsturisme. Modellen for samarbeid på tvers av kommunene, fylkeskommunene og involverte samarbeidsparter utarbeidet for Idrettsgallaen og NM-Veka er en modell som har vist seg å fungere meget bra og kan godt overføres til andre konsept. Nå samarbeides det ytterligere for å søke om NM-veka og Idrettsgalla til jubileumsåret 2025. I tillegg viser arbeidet behov for en bedre struktur rundt organiseringen av arrangement, og det ble på høsten 2023 arrangert et møte mellom Region Stavanger, Rogaland Idrettskrets og de tre største kommunene Stavanger, Sandnes og Sola for å se på hvordan man kan bedre strukturen rundt arbeidet vi gjør og kretsens fokus på arenautvikling koblet til satsingen.

Nasjonal støtteordning - Kulturdepartementet

Arbeidet med den nasjonale strategien satte fokus på et behov nasjonalt og Kulturdepartementet innførte for 2019 og 2020 en pilot med finansiering av søknadsprosesser for EM - og VM. Denne ordningen ble videreført også for 2023, og kriteriene er omtalt på departementets nettside. Nytt for 2023 var at departementet innførte et kriterium om at arrangementer med russik/belarussisk deltakelse er unntatt fra ordningen. I løpet av 2023 endret enkelte internasjonale forbund sitt syn på denne saken da noen forbund tillot russiske utøvere under nøytralt flagg, men norsk offentlig finansiering ble ikke revurdert i løpet av 2023.

Big enough to deliver – small enough to care